Searching...
Sep 25, 2017

當你的年齡越來越大,「這些事」才是最重要的!每一個 都講到心坎上了…當你的年齡越來越大,當你做什麼事情越來越力不從心,當你覺得一切好像都不再那麼重要時,有些東西,反而對此時的你而言,才是最最重要的。 


究竟是甚麼呢? 


豆漿 

比飲料重要  

   

雜糧麵包 

比蛋糕重要 


   

番薯 

比燉肉重要 

    


走路 

比開車重要 

   

快樂 

比業績重要 

   

運動 

比按摩重要 

    

讀書 

比麻將重要  

   寬容 

比美容重要 

   

朋友 

比老闆重要 

   

平日 

比節日重要 


健康 

比什麼都重要! 


看完是不是很有感觸呢~ 


快分享給你愛的人吧! 
私隐权政策