Searching...
Jun 7, 2021

餛飩怎麼包? 圖解餛飩的10種經典包法

  


  
 

第二式: 港式餛飩 

  
 

第三式: 元寶餛飩 

  
 

第四式: 草帽餛飩 

  
 

第五式: 溫州餛飩 

  
 第六式: 四川抄手 

  
 

第七式: 金魚餛飩 

  
 

第八式: 北方版元寶餛飩 

  
 

第九式: 

   
 


 
第十式: 天使餛飩 

 

 
私隐权政策