Searching...
Jul 7, 2021

語傷人心,良言利於行!「口德」決定運勢,千萬不要 做一個苛刻的人   
人的一生須練就兩項本領:

一是說話讓人結緣,二是做事讓人感動。「惡語傷人心,良言利於行」。

行事之惡,莫大於苛刻;

心術之惡,莫大於陰險;

言語之惡,莫大於造誣。傷人以言,甚於刀劍。  


   
古人說:口能吐玫瑰,也能吐蒺藜。

修鍊口德,就是修鍊自己的氣場,一身正氣才能好運多多。

口德好才能運勢好,運勢好才能少走彎路,多些成就。惡言不出口,苛言不留耳。這是我們應該具有的修養。

有了這樣的修養,你就能化腐朽為神奇,風生水起好運來。

出言不慎,駟馬難追。  

   
不知而說,是不聰明;知而不說,是不忠實。

君子言簡而實,小人言雜而虛。

贈人以言,重於珠玉;傷人以言,甚於刀劍。

語言切勿刺人骨髓,戲謔切勿中人心病。

良藥苦口利於病,忠言逆耳利於行。  

   
快樂之時說話,沒信用的多;憤怒之時說話,失禮節的多。

面責人之短,人雖不悅,未必深恨。

背地言其短,令人不悅,懷恨甚深。不必說而說,是多說,多說易招怨;不當說而說,是瞎說,瞎說易惹禍。

君子一言當百,小人多言取厭;虛言取薄,輕言取侮。 
   
對失意者,莫談得意事;處得意日,莫忘失意時。

喜聞過者,忠言日至;惡聞過者,諛言日增。

言不可輕說,若說話更改,不如不說;言不可輕諾,若應諾更改,不如不諾。

一言半諾,俱宜謹慎為要。

有道德、信義、智謀者,必不多言;惟小人、狂人、妄人者,必會多言。

言不中理,不如不言;一言不中,千言無用。  

  
口舌禍之門,滅身之斧也。

與善人言,暖如布帛。

傷人之言,痛如刀割。

刀瘡易好,惡言難消。

口是傷人斧,言是割舌刀。

閉口深藏舌,安身處處好。

得人善言,如獲金珠寶玉;見人善言,美於詩賦文章。

心存善念、但行好事,就可以改變自己的人生。 

 
私隐权政策